Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním osobních údajů Česko – maďarské obchodní komory, IČ: 24682969, se sídlem Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1, (dále jen „Komora“ nebo „Správce“).

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

S osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika,  www.uoou.cz

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Správce zpracovává osobní údaje pouze ke stanovenému účelu, v dále uvedeném rozsahu, po dobu uvedenou v uzavřených smlouvách či v příslušných právních předpisech.

Správce zpracovává osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené mezi Správcem a subjektem údajů, pro účely realizace obchodního vztahu mezi Správcem a subjektem údajů obsažených ve smlouvě a pro správu vztahu se subjektem údajů. Správce zpracovává osobní údaje na základě svých oprávněných zájmů, jakož i na základě oprávněných zájmů svých partnerů, pokud tyto zájmy nejsou převáženy zájmy, právy či svobodami subjektu údajů. Správce dále zpracovává osobní údaje pro analýzu a zlepšení kvality svých služeb, pro analýzu a průzkum trhu. Správce bude využívat osobní údaje pro vytvoření relevantní propagační akce a nabídky produktů a služeb Komory. Osobní údaje mohou být zpracovány manuálně i počítačově.

Základní účel zpracování osobních údajů

Účely zpracování osobních údajů, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování:

 • zpracování požadavků a příprava smlouvy, poskytování informací
 • poskytování služeb
 • zajištění provozních činností
 • účetní a daňové účely
 • marketing
 • ochrana majetku a osob
 • archivnictví vedené na základě zákona.

Rozsah zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v kterém jim byly poskytnuty ze strany subjektu údajů, nebo které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností Správce. Jedná se zejména o tyto kategorie osobních údajů:

 • adresní a kontaktní údaje, zejména tedy jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu

Práva subjektu údajů:

Správce zpracovává osobní údaje transparentně, korektně a v souladu s GDPR. Subjekt údajů má právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, stejně jako další práva v případě, že se domnívá, že zpracování osobních údajů není v pořádku. Subjekt údajů může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Správce informuje subjekty osobních údajů o jejich právech, které jsou následující:

 • právo znát účel zpracování osobních údajů,
 • právo znát kategorie dotčených osobních údajů,
 • právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů,
 • právo znát dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • právo požadovat po správci opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a právo vznést námitku proti tomuto zpracování,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • právo na veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu osobních údajů,
 • právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu,

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů:

Zpracovateli a příjemci osobních údajů, které Správce spravuje, jsou:

 • dodavatelé a poskytovatelé služeb,
 • státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností.

IP adresa

IP adresa je specifické číslo, které umožňuje identifikovat připojení uživatele k internetu a váš webový prohlížeč je poskytuje automaticky, kdykoli navštívíte webové stránky. Návštěva webových stránek Komory může vést k registraci dané IP adresy při vstupu na webové stránky Komory. IP adresy slouží také k výpočtu návštěvnosti a využití webových stránek Komory a monitoring užívání webových stránek.

Datové soubory Cookies

Upozorňujeme, že používáme soubory cookies ke zlepšení Vašich uživatelských potřeb tak, že webovým stránkám umožníme, aby Vás identifikovaly.

Souhlas s umístěním souborů cookies je dobrovolný. Budete-li si to přát, můžete zablokovat některé nebo všechny soubory cookies nebo vymazat cookies, které již byly nastaveny. Pokud zablokujete nebo vymažete cookies odesílané z našich webových stránek, které jsou nezbytně nutné nebo zajišťují funkčnost a výkon, může se stát, že stránky nebude možné používat.

Typy cookies používané na našich webových stránkách si můžete zobrazit, a tak získat informace, jak změnit nastavení cookies, anebo jak zablokovat cookies používané na našich webových stránkách.

Kontaktní údaje

V případě jakéhokoli dotazu či využití svého práva, které je stanové GDPR, uvádí Správce své kontaktní údaje, na které se může subjekt údajů obrátit.

Email: cmok@cmok.eu

Materiály na těchto webových stránkách poskytuje Komora jako službu svým zákazníkům a tyto materiály mohou být využívány pouze pro informační účely.

Přístupem na webové stránky Komory souhlasíte s danými podmínkami užívání. Pokud s nimi nesouhlasíte, nepoužívejte tyto webové stránky a stránky raději opusťte.