Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről

Az alábbiakban tájékoztatni kívánjuk a Cseh-Magyar Kereskedelmi Kamara (nyilvántartási száma: 246 82 969, székhelye: Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1), (a továbbiakban: Kamara vagy Adatkezelő) által kezelt személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban Önt megillető jogokról.

A személyes adatok kezelése során a jogszabályok, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK – GDPR rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679 rendelete, valamint a személyes adatok védelméről szóló 101/2000 törvénytári számú törvény szerint járunk el. A személyes adatok csak a konkrét szolgáltatásnak vagy kezelésük céljának megfelelő mértékben kerülnek feldolgozásra.

A személyes adatokat kellő gondossággal és a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük. A személyes adatokat a lehető legnagyobb mértékben, a hozzáférhető eszközök műszaki színvonalának megfelelő szinten védjük.

Amennyiben a személyes adatai kezelésének módjával nem ért egyet, kérjük, forduljon a Személyes Adatvédelmi Hatósághoz az alábbi címen: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Csehország, www.uoou.cz.

A személyes adatok kezelésének célja és terjedelme

Az adatkezelő a személyes adatokat az európai uniós joggal, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679 rendelettel (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) összhangban kezeli.

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag meghatározott célból, lentebb leírt terjedelemben és a létrejött szerződésekben, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig kezeli.

Az Adatkezelő a közte és az érintett között létrejött szerződés teljesítéséhez, az Adatkezelő és az érintett közötti üzleti kapcsolat megvalósításához és az érintettel fennálló kapcsolat kezeléséhez szükséges, szerződésben foglalt személyes adatokat kezeli. Az Adatkezelő a személyes adatokat saját, valamint partnereinek jogos érdekei alapján kezeli, kivéve, ha ezeket az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai felülmúlják. Az Adatkezelő a személyes adatokat továbbá saját szolgáltatásainak elemzése, minőségi színvonaluk javítása, valamint piacelemzés és piackutatás céljából kezeli. Az Adatkezelő a személyes adatokat releváns promóciós tevékenységek, valamint a Kamara termék- és szolgáltatás-kínálatának létrehozása céljából használja fel. A személyes adatok feldolgozása kézileg vagy számítógépen történhet.

A személyes adatok feldolgozásának alapvető célja

A személyes adatok feldolgozásának célja, rendeltetése és jogalapja:

 • igények feldolgozása és szerződés előkészítése, információszolgáltatás,
 • szolgáltatásnyújtás,
 • működési tevékenységek ellátásának biztosítása,
 • számviteli és adózási célok,
 • marketing,
 • vagyon- és személyvédelem,
 • irattározási feladatok törvény szerinti ellátása.

A személyes adatok feldolgozásának terjedelme:

Az Adatkezelő a személyes adatokat az érintett által rendelkezésére bocsátott, vagy az Adatkezelő által egyéb módon begyűjtött terjedelemben, hatályos jogszabályokkal összhangban, illetve a törvényben előírt adatkezelői kötelezettségek teljesítése céljából dolgozza fel. Mindez különösen az alábbi személyiadat-kategóriákra terjed ki:

 • cím- és elérhetőségi adatok, különösen tehát a családi és utónév, telefonszám és e-mail cím

Az érintetteket megillető jogok:

Az Adatkezelő a személyes adatokat átlátható és korrekt módon, a GDPR rendelettel összhangban kezeli. Az érintettnek joga van arra, hogy saját adataihoz hozzáférjen és tájékoztatást kapjon, további jogok illetik őt meg abban az esetben is, ha kifogásolhatónak tartja személyes adatainak feldolgozását. Az érintett a Személyes Adatvédelmi Hatósághoz benyújtott panasszal élhet.

Az Adatkezelő a személyes adatokkal érintett személyeket tájékoztatja az őket megillető alábbi jogokról:

 • a személyes adatok feldolgozása céljának megismeréséhez való jog,
 • az érintett személyes adatok kategóriáinak megismeréséhez való jog,
 • a személyes adatok címzettjeinek, illetve a címzettek kategóriáinak megismeréséhez való jog,
 • a személyes adatok tárolási időtartamának megismeréséhez való jog,
 • a személyes adatok adatkezelő általi javításához vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához, valamint a személyes adatok kezelésével szembeni kifogás emeléséhez való jog,
 • panasz felügyeleti hatósághoz való benyújtásához való jog,
 • ha a személyes adatok nem az érintettől kerültek begyűjtésre, azok forrásáról minden elérhető információhoz való jog,
 • ha a személyes adatok hozzájárulás alapján kerülnek feldolgozásra, a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásának a joga.

A személyes adatok feldolgozását végző alanyok és az adatok címzettjei:

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok feldolgozását végző alanyok és az adatok címzettjei:

 • szállítók és szolgáltatók,
 • törvényben előírt kötelezettségek teljesítése keretében az állami és egyéb hatóságok.

IP cím

Az IP cím egy olyan egyedi szám, amely lehetővé teszi a felhasználó hálózatra való csatlakozásának azonosítását, és amelyet az Ön böngészője automatikusan továbbít, amikor egy weboldalt látogat meg. A Kamara weboldalának meglátogatása esetén az adott IP cím a Kamara weboldalának megnyitásakor rögzítésre kerülhet. Az IP címek a Kamara weboldala látogatottságának és használatának mérésére, valamint használatának monitorozására is szolgálnak.

A Cookie adatfájlok (sütik)

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a felhasználói igények jobb kielégítése érdekében cookie adatfájlokat használunk, mégpedig úgy, hogy a weboldalunk számára lehetővé tesszük a felhasználók azonosítását.

A sütik elhelyezéséhez való hozzájárulás önkéntes. Ha úgy kívánja, egyes sütiket vagy az összes sütit letilthatja, a már beállítottakat pedig törölheti. A weboldalunk által továbbított és feltétlenül szükségesnek tartott, vagy a funkcionalitást és teljesítményt biztosító sütik letiltása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy az adott oldal nem használható.

A weboldalunk által használt sütik típusát megjelenítheti, ezáltal pedig tájékozódhat arról, hogy miként módosítható a weboldalunk által használt sütik beállítása, illetve azok miként tilthatók le.

Elérhetőségi adatok

Bármilyen kérdés vagy a GDPR-ban meghatározott jogainak érvényesítése esetén az érintett az alábbi elérhetőségen fordulhat az Adatkezelőhöz:

E-mail: cmok@cmok.eu

A weboldalon található anyagokat a Kamara ügyfeleinek nyújtott szolgáltatásként szolgáltatja, mely anyagok kizárólag tájékoztatás céljára használhatók fel.

A Kamara weboldalára való belépéssel elfogadja a használatára meghatározott feltételeket. Ha ezeket nem fogadja el, weboldalunkat ne használja és hagyja el.